1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja kaip MB „ITMA LT“ (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko, renka, naudoja, atskleidžia bei apsaugo Jūsų asmens duomenis, lankantis internetinėje svetainėje www.itma.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Duomenų valdytojas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenų rinkimą, naudojimą, atkleidimą ir užtikrina šių duomenų apsaugą, vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionaliniais duomenų apsaugos teisės aktais.

1.3. Informacija apie Duomenų valdytoją:
Duomenų valdytojo rekvizitai:
„ITMA LT“, MB
Įmonės kodas: 304419422
Buveinės adresas: Gedimino g. 13, LT-48265, Kaunas
El. paštas: info@itma.lt

2. Privatumo politikos apibrėžtys

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

2.3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

2.4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

2.5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

2.6. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

3.1. Duomenų valdytojas renka Jūsų savanoriškai pateiktą informaciją Svetainės kontaktinėje formoje (vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris).

3.2. Informacija apie vartotojo patirtį Svetainėje yra gaunama naudojant įdiegtus Slapukus Svetainėje. Toks informacijos rinkimas padeda labiau pritaikyti Svetainę patogesniam kliento naudojimui, didinti Svetainėje esančios informacijos žinomumą ir sklaidą bei sekti reklamos (jei tokia naudojama) efektyvumą.

3.3. Apsilankius Svetainėje, gausite pranešimą apie Svetainėje naudojamus Slapukus. Jūs galite sutikti su Slapuku naudojimu arba nesutikti. Nesutikus su Slapuku naudojimu, Jūsų asmens duomenys nebus naudojami rinkodaros tikslais. Tačiau slapukai, kurie yra būtini sklandžiam Svetainės darbui užtikrinti, bus vis tiek naudojami, neatsižvelgiant į tai ar Jūs sutikote ar ne.

3.4. Surinktą informaciją duomenų valdytojas naudoja tiesioginės rinkodaros tikslais – naujienlaiškių siuntimui, pranešimų apie akcijas ar ypatingus pasiūlymus siuntimui, rinkos analizavimui. Taip pat, kaip minima aukščiau, surinkta informacija yra naudojama vartotojo apsilankymo Svetainėje patirties gerinimui, t.y. užtikrinti patogų Svetainės naudojimą.

4. Duomenų subjekto teisės

4.1. Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis.

4.2. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

4.3. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti tam tikromis įstatymo numatytomis priežastimis.

4.4. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą tam tikrais numatytais atvejais.

4.5. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

4.6. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

4.7. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

5. Duomenų saugumas

5.1. Duomenų valdytojas įdiegė įvairias technines ir fizines priemones, jog asmens duomenys būtų saugomi nuo praradimo, neteisėto panaudojimo ar betkokio pakeitimo. Tačiau nors ir Duomenų valdytojas imasi visų būtiniausių priemonių, jog apsaugotų Jūsų asmens duomenis, tačiau garantuoti, jog Jūsų asmens duomenys bus visiškai apsaugoti yra neįmanoma, kadangi naršymas internete nėra saugus.

5.2. Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas saugo 5 metus. Šis terminas pradedamas skaičiuoti po paskutinės, naudojimosi Duomenų valdytojo paslauga ar turiniu, dienos.

5.3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti asmens duomenų trečiosioms šalims. Tačiau yra galimi keli atvejai, kai asmens duomenys gali būti perduoti:

  • Duomenų tvarkytojui, jei jis teikia paslaugas Duomenų valdytojui ir tvarko duomenis Duomenų valdytojo vardu;
  • Teisėsaugos institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Kitiems tretiesiems asmenims, gavus Jūsų sutikimą;

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Jei turite klausimų, prašymų ar pastebėjimų dėl asmens duomenų keitimo, tvarkymo, naudojimo ar saugojimo, prašome susisiekti su Duomenų valdytoju el. paštu info@itma.lt

6.2. Duomenų valdytojas gavęs Jūsų užklausą pateikia atsakymą per 30 kalendorinių dienų.

6.3. Jeigu manote, jog Jūsų asmens duomenys buvo netinkamai tvarkomi ar apsaugoti Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.